Skip to main content

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Entrador Consultancy Group

Op alle rechtsverhoudingen tussen de Entrador Consultancy Group, kantoorhoudend te  Amersfoort en haar wederpartijen (verder te noemen “Cliënt”) zijn deze Leveringsvoorwaarden (verder te noemen “Leveringsvoorwaarden”) van toepassing. Een exemplaar van deze Leveringsvoorwaarden wordt op aanvraag van de Cliënt kosteloos toegezonden.

1.      Algemene bepalingen

1.1    Aanbieding en overeenkomst

1.2    Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij de Entrador Consultancy Group goederen en/of diensten van welke aard ook aan Cliënt levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze Leveringsvoorwaarden zijn omschreven en ook indien de Entrador Consultancy Group op verzoek van Cliënt reeds aanvangt met leveringen voordat de schriftelijke bevestiging door Cliënt heeft plaatsgevonden. In dat laatste geval, zal Cliënt zo spoedig mogelijk schriftelijke bevestiging geven in overeenstemming met het voorstel van de Entrador Consultancy Group en wordt de opdracht geacht te zijn overeengekomen conform het voorstel van de Entrador Consultancy Group. Afwijkingen en aanvullingen op deze Leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3    Entrador Consultancy Group baseert zich op informatie die de Cliënt aanlevert.

1.4    Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5    Indien enige bepaling van deze Leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen De Entrador Consultancy Group en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige danwel vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.      Zekerheidsstelling

2.1    De Entrador Consultancy Group is steeds gerechtigd om, alvorens zij uitvoering aan de overeenkomst geeft of met de nakoming van de overeenkomst voortgaat, naar haar oordeel voldoende zekerheid – bijvoorbeeld een aanbetaling, (periodieke) bevoorschotting of bankgarantie – voor de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van Cliënt te verlangen, ook indien dat betekent dat termijnen en/of levertijden worden overschreden. Weigering van Cliënt om de verlangde zekerheid te stellen, geeft de Entrador Consultancy Group het recht de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van de Entrador Consultancy Group op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. De Entrador Consultancy Group is gerechtigd de vorderingen op Cliënt over te dragen aan andere groepsondernemingen of derden. Indien en zodra Cliënt de kredietlimiet (al dan niet gesteld door de kredietverzekeraar) van de Entrador Consultancy Group overschrijdt, danwel de dekking door deze verzekeraar vervallen is vanwege de ouderdom van de openstaande facturen van Cliënt, heeft de Entrador Consultancy Group het recht de overeenkomst door het uitbrengen van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden onverminderd het recht van de Entrador Consultancy Group op vergoeding van alle schade die zij dientengevolge lijdt. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel ontslaat Cliënt niet uit haar verplichting de tot de datum van ontbinding verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en goederen te betalen.

3.      Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

3.1    Elk der partijen gaat ermee akkoord dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen gegevens van vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid of als partijen weten of behoren te weten dat schending belangen van de andere partij kan schaden. Het staat Partijen vrij met in achtneming van de in dit artikel opgesomde verplichtingen de uitgewisselde informatie te verstrekken aan hun respectievelijke groepsondernemingen

3.2    Geen van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede twee jaar na beëindiging daarvan, Consultants van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, tenzij hij daartoe schriftelijke toestemming van de andere partij heeft.

3.3    Cliënt zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot een jaar na afloop daarvan nalaten door de Entrador Consultancy Group ingezette personeelsleden en hulppersoneel direct dan wel indirect een arbeidsovereenkomst aan te bieden, aan te laten bieden dan wel anderszins diensten of werkzaamheden voor zich te laten verrichten door die personeelsleden of hulppersoneel anders dan via de Entrador Consultancy Group. Bij overtreding van het bepaalde in dit lid zal Cliënt aan de Entrador Consultancy Group een boete zijn verschuldigd ter hoogte van € 50.000,00 (vijftigduizend euro), onverminderd het recht van de Entrador Consultancy Group op volledige schadevergoeding. Cliënt zal in alle gevallen direct contact met de Entrador Consultancy Group opnemen indien zij voornemens is op enig moment personeel en/of hulppersoneel van de Entrador Consultancy Group voor zich te laten werken.

4.      Rechten van intellectuele of industriële eigendom

4.2    Indien in afwijking van artikel 4.1 de Entrador Consultancy Group bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten van intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor Cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op Cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van de Entrador Consultancy Group onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van de Entrador Consultancy Group aan om ten behoeve van zichzelf of derden producten en/of diensten te ontwikkelen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van Cliënt zijn of worden geleverd.

4.3    Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan de Entrador Consultancy Group van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal de Entrador Consultancy Group vrijwaren tegen elke actie die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

5.      Medewerking door Cliënt

5.1    Cliënt zal de Entrador Consultancy Group steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot zijn gebouwen. Indien Cliënt in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst eigen personeel inzet, zal dit personeel beschikken over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kwaliteit.

5.2    Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door de Entrador Consultancy Group te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

5.3    Indien Cliënt programmatuur, websites, materialen, databestanden of gegevens op een informatiedrager aan de Entrador Consultancy Group ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door de Entrador Consultancy Group voorgeschreven specificaties.

5.4    Indien Cliënt de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of Consultant niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van de Entrador Consultancy Group stelt of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft de Entrador Consultancy Group het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van de Entrador Consultancy Group tot uitoefening van enig ander recht dat voortvloeit uit de wet of uit deze overeenkomst.

5.5    Ingeval Consultants van de Entrador Consultancy Group op locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, draagt Cliënt kosteloos zorg voor de door die Consultants in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Cliënt vrijwaart de Entrador Consultancy Group voor aanspraken van derden, waaronder Consultants van de Entrador Consultancy Group, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. Cliënt zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels tijdig aan de in te zetten Consultants van de Entrador Consultancy Group kenbaar maken.

5.6    Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder Internet, is Cliënt verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van de Entrador Consultancy Group staan. De Entrador Consultancy Group is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Cliënt bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van een Consultants van de Entrador Consultancy Group of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is de Entrador Consultancy Group gerechtigd Cliënt toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. De Entrador Consultancy Group kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Cliënt behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. De Entrador Consultancy Group is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik van toegangs- of identificatiecodes.

5.7    Cliënt staat bij voorbaat aan de Entrador Consultancy Group toe de diensten van de Entrador Consultancy Group waarvoor door Cliënt is gekozen, de aard daarvan en de identiteit van Cliënt openbaar te maken dan wel in commercieel vertrouwelijke documentatie op te nemen. Na voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt, is het de Entrador Consultancy Group toegestaan openbaarheid te geven aan hetgeen is geleverd en kan zij een beschrijving op hoofdlijnen opstellen en openbaar maken van de redenen die Cliënt hebben doen besluiten voor de diensten en producten van de Entrador Consultancy Group te kiezen alsmede de hieruit voor Cliënt voortvloeiende voordelen.

6.      Leveringstermijnen

6.1    Alle door de Entrador Consultancy Group genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan de Entrador Consultancy Group bekend waren. De Entrador Consultancy Group spant zich naar behoren in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt de Entrador Consultancy Group niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt de Entrador Consultancy Group wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Cliënt haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De Entrador Consultancy Group is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer kunnen worden gehaald. Evenmin is de Entrador Consultancy Group gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen de Entrador Consultancy Group en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

7.     Beëindiging overeenkomst

7.2    Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

7.3    In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan Cliënt de overeenkomst tussen partijen slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

7.4    Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. De Entrador Consultancy Group is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan Cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

7.5    Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 7.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Cliënt bewijst dat de Entrador Consultancy Group ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die de Entrador Consultancy Group vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.      Aansprakelijkheid van de Entrador Consultancy Group; vrijwaring

8.2    Aansprakelijkheid van de Entrador Consultancy Group voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door Cliënt aan de Entrador Consultancy Group voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Cliënt aan de Entrador Consultancy Group voorgeschreven toeleveranciers en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 8.1 en 8.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

8.5    De in voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet, grove schuld of toerekenbare tekortkoming van een Consultant van de Entrador Consultancy Group of diens leidinggevenden.

8.6    De aansprakelijkheid van de Entrador Consultancy Group wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Cliënt de Entrador Consultancy Group onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en de Entrador Consultancy Group ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Entrador Consultancy Group in staat is adequaat te reageren.

8.7    Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de Entrador Consultancy Group meldt.

8.8    Cliënt vrijwaart de Entrador Consultancy Group voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door de Entrador Consultancy Group geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

8.9    Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan de Entrador Consultancy Group zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

8.10  De Entrador Consultancy Group is niet aansprakelijk voor of gebonden aan eventuele verbintenissen die door de Consultant zijn aangegaan of voor hem op andere wijze zijn ontstaan jegens de Cliënt of jegens welke derde dan ook.

8.11  Indien en voor zover de Entrador Consultancy Group dan wel de Consultant tegenover Cliënt of personeelsleden van Cliënt tijdens de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de overeenkomst en/of in verband daarmede aansprakelijk mocht worden voor de door, van of voor letsel aan installaties en eigendommen van Cliënt en/of van derden ten gevolge van enige onzorgvuldigheid jegens Cliënt en/of bedoelde personeelsleden en/of bedoelde derden, is de aansprakelijkheid uit dien hoofde beperkt tot een bedrag waarvoor de WA-bedrijfspolis van de Entrador Consultancy Group maximaal dekking biedt, zijnde EUR 1.250.000 per gebeurtenis. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt uitdrukkelijk mede ten behoeve van de Consultant en eventuele werknemers en/of hulppersonen van de Entrador Consultancy Group.

9.      Overmacht

9.1    Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Indien de Entrador Consultancy Group haar verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat de Entrador Consultancy Group alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen, zonder dat de Entrador Consultancy Group in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat zij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Onder overmacht wordt tevens begrepen hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie is bepaald, alsmede iedere omstandigheid waarmee de Entrador Consultancy Group ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon of behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door de Cliënt kan worden verlangd, zoals oorlog of oorlogsgevaar, molest, oproer, sabotage, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen en (gewijzigde) overheidsmaatregelen of -bevelen. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van de Entrador Consultancy Group, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt aan de Entrador Consultancy Group zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Cliënt aan de Entrador Consultancy Group is voorgeschreven.

9.2    Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets zullen zijn verschuldigd.

10.    Toepasselijk recht en geschillen

10.3  Teneinde een minnelijke oplossing van een bestaand of mogelijk toekomstig geschil te beproeven, kan de meest gerede partij steeds een ICT-mediation conform het ICT-mediation-reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. ICT-mediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door een of meer mediators. Deze procedure leidt niet tot een voor partijen bindend oordeel. Deelname aan deze procedure geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat wenst, de procedure van ICT-mediation passeert en al aanstonds de in artikel 10.2 genoemde geschillenregeling volgt.

Dienstverlening

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden, van toepassing indien de Entrador Consultancy Group diensten verleent, zoals organisatieadvies, interim management, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy-(adviesdiensten), opleidingen, trainingen, ondersteuning, het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren of beheren van programmatuur, websites of informatiesystemen en dienstverlening met betrekking tot netwerken en computerapparatuur zoals hosting en managed operations. Deze bepalingen laten de in deze Leveringsvoorwaarden opgenomen bepalingen betreffende specifieke diensten, onverlet. Terzake organisatieadvies- en interim-managementdiensten verleend door aan de Entrador Consultancy Group gelieerde ondernemingen gelden aanvullende voorwaarden.

11.    Uitvoering

11.1  De Entrador Consultancy Group zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van de Entrador Consultancy Group worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst de Entrador Consultancy Group uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

11.2  Dienstverlening kan naar de keuze van de Entrador Consultancy Group worden aangeboden op basis van nacalculatie, geschat budget, vast budget en/of vaste prijs. Ingeval van een geschat budget geldt dat het genoemde bedrag indicatief is en kunnen er door Cliënt geen rechten aan worden ontleend. Cliënt is zich ervan bewust dat het budget geen plafond kent, noch vaste prijs is, terzake een door de Entrador Consultancy Group te leveren resultaat. Ingeval van een vast budget geldt hetzelfde, met dien verstande dat overschrijding van meer dan 20% van dit bedrag niet plaatsvindt zonder dat tijdig overleg is gevoerd met en toestemming is verkregen van Cliënt. Cliënt is zich ervan bewust dat het vast budget géén vaste prijs is, terzake een door de Entrador Consultancy Group te leveren resultaat.

11.3  Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is de Entrador Consultancy Group steeds gerechtigd na overleg met Cliënt deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met vergelijkbare kwalificaties.

11.4  Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op door de Entrador Consultancy Group verleende diensten eens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

11.5  Indien de dienstverlening op verzoek van Cliënt onder tijdsdruk en/of met (grote) haast wordt verleend of met beperkte informatie en/of middelen, aanvaardt Cliënt uitdrukkelijk de risico’s die daaraan verbonden zijn. De Entrador Consultancy Group is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de uitvoering van een dergelijke opdracht.

Levering op locatie

De in dit hoofdstuk “Levering op locatie” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden, van toepassing op alle door diensten waarbij de Entrador Consultancy Group Consultants op locatie van de klant het project laat uitvoeren.

 

12.    Levering op locatie

12.1  Van "Levering op locatie" in de zin van deze voorwaarden is sprake als de Entrador Consultancy Group accepteert dat een Cliënt van Entrador Consultancy Group verlangt dat de Consultant de werkzaamheden op locatie van de Cliënt uitvoert. De dagelijkse leiding en toezicht wordt door Entrador zelf verricht. Ten overvloede geldt dat geen arbeidsrelatie bestaat tussen Cliënt en de Consultant in kwestie.

12.2  De Entrador Consultancy Group spant zich ervoor in dat de Consultant gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft, onverminderd het gestelde in artikel 14.5 inzake vervanging. De Entrador Consultancy Group zal in opdracht van Cliënt in het kader van een door Cliënt uit te voeren project (het Project) personeel op projectbasis ter beschikking stellen voor het verrichten van werkzaamheden (de Werkzaamheden), welke nader zijn omschreven in de door beide partijen te ondertekenen bevestigingen van het project (de Opdrachtbevestiging).

12.3  Cliënt is gerechtigd om vervanging van de Consultant te verzoeken (i) indien de Consultant aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en Cliënt dit binnen drie werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk gemotiveerd aan de Entrador Consultancy Group kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de Consultant. De Entrador Consultancy Group zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. De Entrador Consultancy Group staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien vervanging niet of niet aanstonds mogelijk is, vervallen de aanspraken van Cliënt op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van Cliënt wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Cliënt betreffende de verrichte werkzaamheden blijven in stand.

12.4  De Entrador Consultancy Group is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de Consultant in verband met de overeenkomst te betalen loonbelasting en (voorschot-)premies voor sociale verzekeringen. De Entrador Consultancy Group vrijwaart Cliënt voor alle wettelijke aanspraken van de belastingdienst respectievelijk sociale verzekeringsinstanties met betrekking tot belastingen en sociale verzekeringspremies welke direct samenhangen met de terbeschikkingstelling door de Entrador Consultancy Group van de Consultant (de zogenaamde inlenersaansprakelijkheid), mits Cliënt de afwikkeling van de desbetreffende aanspraken geheel aan de Entrador Consultancy Group overlaat, haar daarbij alle medewerking verleent en haar alle benodigde informatie en, indien door de Entrador Consultancy Group gewenst, procesvolmachten verstrekt.

12.5  De Entrador Consultancy Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie door Cliënt van de Consultant dan wel voor de resultaten van werkzaamheden, in de uitzonderlijke situatie dat deze werkzaamheden onder regie van Cliënt tot stand zijn gekomen.

12.6  De Entrador Consultancy Group zal voor de uitvoering van de werkzaamheden de in de opdrachtbevestiging genoemde deskundige (de deskundige) ter beschikking stellen. Voor elke ter beschikking te stellen deskundige of groep van deskundigen zal een aparte opdrachtbevestiging worden getekend. In overleg met de Cliënt heeft de Entrador Consultancy Group het recht de deskundige te vervangen door een andere deskundige die aan de in de opdrachtbevestiging opgenomen kwalificatie voldoet.

12.7  De periode, gedurende welke de Werkzaamheden (het project) worden verricht (de periode) wordt genoemd in de opdrachtbevestiging. Na de aangegeven periode wordt het project telkens stilzwijgend met een maand verlengd, tenzij de Cliënt hiervoor een nieuwe opdrachtbevestiging wenst te ontvangen. Ingeval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd behoudt de Cliënt zich het recht voor het project in te trekken met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van één maand.

12.8  De werkzaamheden zullen in nauw overleg met de Cliënt worden uitgevoerd op de in de opdrachtbevestiging vermelde locatie (bij voorkeur het Hoofdkantoor van De Entrador Consultancy Group).

12.9  Teneinde de uitvoering van het Project te registreren en voor zover overeengekomen, zal de Entrador Consultancy Group de gewerkte uren bijhouden op daarvoor bestemde formulieren. Deze formulieren zullen door de verantwoordelijke projectleider van Cliënt worden ondertekend.

12.10 Indien een proefperiode is overeengekomen, welke in de opdrachtbevestiging is vermeld, hebben partijen het recht gedurende deze proefperiode het project met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder verdere wederzijdse verplichtingen.

12.11 Bij beëindiging van het project dienen alle bescheiden en/of kopieën daarvan, handboeken, documenten en ander informatiemateriaal van welke aard dan ook, hetzij direct, hetzij indirect door de ene partij van de andere partij verkregen aan de andere partij te worden teruggegeven, tenzij het materiaal betreft dat is gefactureerd en betaald.

 

13.    De werkzaamheden

13.1  Na ontvangst van een Opdracht van Cliënt voor werkzaamheden zullen de Entrador Consultancy Group en Cliënt tezamen de aard der werkzaamheden en de benodigde inzet bepalen, welke alsdan beschikbaar zal worden gesteld door de Entrador Consultancy Group.

13.2  De werkzaamheden worden in de Opdrachtbevestiging omschreven alsmede de locatie waar de werkzaamheden zullen worden verricht.

13.3  De Consultants zullen in staat worden gesteld tot het opnemen van vakantie- en/of verlofdagen overeenkomstig de daarvoor bij de Entrador Consultancy Group geldende regelingen. Bij het toekennen van vakantie en/of verlof zal de Entrador Consultancy Group rekening houden met de belangen van Cliënt en zo nodig overleg voeren. Op algemeen erkende feestdagen zullen in ieder geval geen werkzaamheden verricht worden.

13.4  De Consultants zullen in overleg tussen Cliënt en de Entrador Consultancy Group in staat worden gesteld tot het opnemen van vakantie- en/of verlofdagen overeenkomstig de daarvoor bij de Entrador Consultancy Group geldende regelingen. Op algemeen erkende feestdagen zullen in ieder geval geen werkzaamheden verricht worden.

13.5  Voor de begeleiding van de Consultant of ingeschakelde derde zal de door de Entrador Consultancy Group daartoe aangewezen functionaris op reguliere tijdstippen met hem begeleidingsgesprekken voeren. De doelstelling van deze gesprekken is het mede waarborgen van de effectiviteit en de efficiency van de ingezette vakkennis. Tevens kan door deze gesprekken de kwaliteit van de werkzaamheden op niveau gehouden worden. De planning en tijdstippen van deze gesprekken zullen in onderling overleg met de Cliënt worden afgesproken.

13.6  Eventuele productiekosten voor het vervaardigen van rapporten, kosten voor het gebruik van apparatuur en/of programmatuur, overige kosten voor zover deze kosten niet door Cliënt zelf worden gedragen, zullen afzonderlijk door de Entrador Consultancy Group aan Cliënt in rekening worden gebracht conform het bepaalde in de algemene bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden.

13.7  Ingeval van ziekte, ongeval, overlijden of ontslag van de Consultant zal de Entrador Consultancy Group streven naar gelijkwaardige vervanging.

13.8  Indien de werkzaamheden op verzoek van Cliënt op enig moment tussentijds worden opgeschort, zal de Entrador Consultancy Group zich inspannen om bij hervatting van de werkzaamheden dezelfde of een vergelijkbare Consultant in te zetten.

14.    Prijs en betaling

14.1  De tarieven voor de werkzaamheden zullen steeds per opdracht door de Entrador Consultancy Group en Cliënt worden overeengekomen en worden vermeld in de opdrachtbevestiging. Er worden uitsluitend uur- of dagtarieven gehanteerd. Geoffreerde uurtarieven zijn gebaseerd op een 40-urige werkweek en 1800 uur per manjaar tenzij anders is vermeld in de offerte. Dit tarief is geldig voor de periode van zes maanden. De Entrador Consultancy Group heeft het recht het tarief halfjaarlijks aan te passen aan de wijziging van het CBS-indexcijfer voor, CAO Lonen per maand, contractuele loonkosten en arbeidsduur voor de bedrijfsklasse Computerservice en Informatietechnologie exclusief bijzondere beloningen, inclusief bijzondere beloningen voor alle CAO sectoren, zoals vastgesteld per januari van elk jaar vermeerderd met 4% of anderszins indien dit naar de Entrador Consultancy Groups oordeel redelijk is.

14.2  Het tarief (als vermeld in de opdrachtbevestiging, exclusief BTW) geldt voor normale werktijden, dat wil zeggen op maandag tot en met vrijdag met uitzondering van algemeen erkende feestdagen, van maximaal acht uur per dag op normale werkuren tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Voor werkzaamheden verricht langer dan acht uur op een werkdag, of buiten deze normale werkuren (het overwerk) gelden de navolgende verhogingen: (het tarief = 100%):

a.         zondag 24.00 uur tot vrijdag 24.00 uur 150%;

b.         zaterdag 00.00 uur tot zondag 24.00 uur 200%;

c.         op algemeen erkende feestdagen 300%;

d.         voor langer dan acht uur op een werkdag werken, geldt na 8,5 gewerkte uren een toeslag van 50% op de voor de desbetreffende uren geldende (al dan niet verhoogde) tarieven.

14.3  Indien de aard van de werkzaamheden dit toelaten zal overwerk zo veel mogelijk worden gecompenseerd met “tijd voor tijd”, de verhogingen van het tarief daarbij in aanmerking genomen.

14.4  De Entrador Consultancy Group zal Cliënt maandelijks factureren, tenzij anders is vermeld in de opdrachtbevestiging.

14.5  Indien tijdens de uitvoering van een opdracht de aard of inhoud van de werkzaamheden, dan wel de locatie waar de werkzaamheden worden verricht of anderszins omstandigheden worden gewijzigd, is de Entrador Consultancy Group gerechtigd eventuele nieuwe voorwaarden en uur- of dagtarieven vast te stellen, welke alsdan, mits schriftelijk vastgelegd en ondertekend, deel van en een geheel met de opdracht en oorspronkelijke opdrachtbevestiging zijn.

14.6  Alle vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW en inclusief reiskosten en reisuren van de Consultants naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Reis- en verblijfkosten gemaakt ten behoeve van Cliënt, anders dan de normale reiskosten naar de overeengekomen plaats van tewerkstelling, zullen door de Entrador Consultancy Group aanvullend aan Cliënt in rekening worden gebracht.

14.8  Cliënt betaalt de Entrador Consultancy Group binnen dertig dagen na factuurdatum.

14.9  Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien Cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag. Tevens is Cliënt de door de Entrador Consultancy Group gemaakte kosten van mediation verschuldigd indien Cliënt bij een gerechtelijk vonnis geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld.

14.10 Alleen betaling aan Entrador Consultancy Group B.V. werkt bevrijdend.

14.11 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Cliënt zullen de vorderingen van de Entrador Consultancy Group onmiddellijk opeisbaar zijn

14.12 Indien de Entrador Consultancy Group. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

15.    Geheimhouding

15.1  Indien van toepassing zal voor aanvang van de Opdracht een bij de Cliënt in gebruik zijnde geheimhoudingsverklaring, na schriftelijke goedkeuring door de Entrador Consultancy Group, door Consultants kunnen worden ondertekend.

© 2020, De Entrador Consultancy Group